Volwassenen

Behandeling:

Het behandelplan is kort, overzichtelijk, praktisch toepasbaar en toegespitst op de diagnose en de hulpvraag van de patiënt. De patiënt en de hulpverlener dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de uitvoer van het behandelplan.

In het behandelplan worden de volgende punten opgenomen:
individuele, concrete doelstellingen en behoeften van de patiënt (in de woorden van de patiënt); wat te doen bij suïcidaliteit en crisisplanning; een plan van aanpak voor de patiënt en de zorgverlener(s) om samen de doelen van de behandeling te bereiken. Per doel worden (de duur van) de specifieke interventies vastgelegd en wat te doen indien resultaten niet worden behaald (bijvoorbeeld normen voor op- en/of afschalen); regelmatige evaluaties van het behandelplan, bij voorkeur door regelmatige monitoring (Routine Outcome Monitoring, ROM); het hanteren van risico's voor de behandeling, zoals alcohol- en drugsgebruik en andere belemmerende factoren;
tijdsperiode en frequentie van de contacten; terugvalpreventieplan.
LEES HIER VERDER of zie vervolgtekst na blok 3 

E-Health

E-Health, begeleiding d.m.v. e-mail consultatie; b.v. bij terugrapportage van thuiswerkoefeningen, zoals oefenen met handtemperatuurmetertje, oefenen met HRV (Hart-ritme variabiliteit), bijhouden ervaringen met de ademhalings-app, (zie ook info bij Biofeedback) z.g. biodots (stickers op de hand waarbij de kleur verandert bij stress).
E Health wordt ingezet /kan worden ingezet bij mensen die klachten hebben voortkomend uit een Inadequate Leefstijl, zoals omkering dag/nachtritme, verkeerde eetgewoontes;
e-Health kan dan worden gebruikt om op vaste tijden tussen de ”face-to–face” behandelingen naar de zorgverlener een mail te sturen met vorderingen en (succes)ervaringen.
E-Health kan niet worden ingezet als vervanging van een z.g. ”face-to-face” behandeling; het is bedoeld ter ondersteuning, b.v. : voor tussentijdse (korte ) vragen, ter overbrugging van een langere periode, zoals bij ziekte/vakantie; alles in overleg met de cliënt. 

Hulp Bij

Angstklachten  - Paniekklachten - Piekerstoornis - Specifieke fobie -Sociale - angstklachten - Dwangklachten - Trauma - Stemmingsklachten - Depressie - Dysthymie - Postnatale depressie - Winterdepressie - Manische depressie - Depressie overige
Overige klachten: ADHD / ADD - ASS - Eetproblemen - Burnout & spanning - Verslaving - Slaapproblemen
Contra-indicaties Behandeling wordt niet aangeboden aan cliënten bij wie sprake is van:
- ernstige persoonlijkheidsproblematiek;
- ernstige verslavingsproblematiek;
- regelmatig contact met de crisisdienst.

Twijfelt u aan de indicatie neem dan gerust contact op voor overleg.. Cliënten kunnen buiten de openingstijden van de praktijk en bij crises terecht bij de huisartsenpraktijk, de huisartsenpost of de spoedeisende eerste hulp.

Behandelplan (vervolg)

In het behandelplan wordt een vertaalslag gemaakt naar specifieke en concrete behandeldoelen waar zowel de cliënt als de hulpverlener zich voor in zullen zetten. Het behandelplan wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Zorgstandaarden en generieke modules waar mee wordt gewerkt, staan in de database van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz op www.ggzstandaarden.nl en zullen mogelijk in de toekomst ook beschikbaar komen in deze digitale omgeving als e-learning module.
Cliënten en naasten hebben ook toegang tot de standaarden via patiënten versies. Deze versies zijn in toegankelijke taal geschreven en opgenomen op de website www.thuisarts.nl 

SAMENWERKING MET ANDERE ZORGVERLENERS EN MET HET SOCIALE NETWERK

Uitwisseling van(Inhoudelijke) Informatie met andere zorgverleners vindt alleen plaats met instemming van de cliënt
Mensen leven in een sociale context. Logischerwijs is een psychische stoornis dan ook niet iets wat alleen de patiënt treft. In het licht van deze visie is herstel daarom net zo goed iets dat plaatsvindt binnen de persoonlijke context. Participatie van naasten in de breedste zin van het woord – partner, kinderen, bewindvoerder, mentor, familielid, vriend of curator – is daarom in alle fases van het zorg -verleningsproces, van vroege onderkenning tot terugvalpreventie, een belangrijk thema. Dus ook in de zorg aan cliënten met angstklachten- en stoornissen.
Aanvangsvragen zijn daarbij:

1) Wie zijn er momenteel in uw dagelijks leven betrokken bij de situatie waarin u momenteel verkeert?

2) Gaat u akkoord met dat we hen/hem/haar uitnodigen om samen met u zijn/haar kijk op uw situatie te bespreken?

3) Heeft u kinderen en zo ja, wat maken zij mee van uw klachten, en hoe kunnen wij u ondersteunen in uw ouderrol en hen als kinderen?

Informatie over behandelverloop
Mocht bij intake blijken dat de er geen passend aanbod is op de zorgvraag van de cliënt, wordt de cliënt terugverwezen naar de verwijzer, indien mogelijk met een passend advies. Indien de cliënt wel in behandeling kan worden genomen, wordt de verwijzer, tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt, hiervan op de hoogte gesteld middels een intakebrief. Na afronding van de behandeling wordt de verwijzer hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief. Als een vervolgbehandeling nodig is, wordt hierover gericht advies gegeven aan de verwijzer. 

Praktijktgooi in
Hilversum en Utrecht

In de praktijk wordt gewerkt vanuit de gedachte dat ieder mens streeft naar vervulling van drie basisbehoeften: competentie, autonomie en relatie.

Openingsuren

Maandag-vrijdag 9:00 - 17:00
Zaterdag : op afspraak                    
Zondag : gesloten
info@praktijktgooi.nl
Contact: Hilversum 035 6281903
Contact: Utrecht 030 2733450